Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Magdalena Palou > Medi Ambient, Mobilitat i Territori

Medi Ambient, Mobilitat i Territori

dimarts 3 de maig de 2011

Des de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa per Mallorca hem presentat les nostres propostes programàtiques relatives a medi ambient.

Són 172 propostes agrupades en 10 punts programàtics. Vos convid a fer-hi una ullada a la web pensadiferent.cat, mentre, unes petites pinzellades:

1. Canvi Climàtic i Energia

Ens cal un canvi radical en el model energètic que asseguri, com a mínim, l’assoliment dels objectius europeus per a l’any 2020 en el paquet energia clima, més conegut com 20-20-20 i que consisteix a proposar un 20% d’estalvi energètic, la reducció d’emissions en un 20%, i la producció d’energia procedent de fonts netes en un 20%. La producció d’energia procedent de fonts netes a Balears és només d’un 1,4%!!

El canvi de model, a més a més, ens ha de permetre una certa autonomia energètica i sobretot, el tancament progressiu de la contaminant central tèrmica d’Es Murterar.

- per a les nostres illes proposam una Llei integral de Canvi Climàtic
- amb l’objectiu d’establir fites clares i realistes d’obligatori compliment en matèria de reduccions d’emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle, proposam elaborar uns pressupostos de carboni a totes les administracions i la introducció d’una fiscalitat verda progressiva, que protegeixi les necessitats bàsiques però penalitzi el malbaratament i el consum abusiu.
- per definir el marc legal per a la instal·lació d’energies renovables, amb la màxima cura per l’entorn i el paisatge proposam aprovar una Llei de les Energies Renovables, que reguli la implantació de les renovables a les nostres illes: panells solars i tèrmics a tots els edificis públics, microgeneradors eòlics, mini hidràulica...
- per impulsar les polítiques energètiques i promoure la investigació, el desenvolupament i la inversió en matèria de renovables a les Illes proposam crear l’Agència Balear de l’Energia (ja hi ha 15 comunitats autònomes que compten amb aquesta figura o similars)
- per orientar la gestió del bosc cap al manteniment de les zones forestals, cap a una major absorció de les emissions de CO2 i l’aprofitament energètic de la biomassa proposam mesures que ho incentivin tant directes com fiscals.
- tenint en compte que els habitatges són responsables d’un 48% de les emissions de CO2 proposarem la certificació energètica dels edificis, fomentarem la rehabilitació sostenible d’habitatges i barris, amb criteris d’eficiència energètica. Els edificis nous haurien d’aconseguir la certificació energètica A, i volem que per als edificis públics aquesta sigui una obligació.

Demà: Residus i Contaminació